Havnevandring i Faaborg. Foto: Smith Innovation

Helhedsorienteret kystudvikling med borgerinvolvering i centrum

For at nødvendig kystsikring skal kunne forvandles til en helhedsorienteret kystudvikling, kræver det, at borgerne mødes med dialogværktøjer og formidlingsformer, der understøtter de afgørende samtaler om risikoforståelse, sikringsløsninger, merværdiskabelse, økonomi og konkret designudvikling.

På konferencen Build for Water den 29. & 30. november kan du høre et spændende oplæg af Sanne Slot Hansen og Jakob Sandell Sørensen, der begge er landskabsarkitekter og associeret partnere hos Schønherr. De fortæller, med udgangspunkt i nogle af Schønherrs igangværende kystprojekter i Danmark, om eksempler på måder at involvere borgerne i projektudviklingen og påvirke det konkrete design af kystsikringen.

I denne artikel kan du læse et interview med Sanne Slot Hansen og Jakob Sandell Sørensen.

Hvad er jeres baggrund og hvordan arbejder I med vand og klimasikring?

Jakob Sandell Sørensen:

Vi er landskabsarkitekter og arbejder begge dagligt med klimatilpasningsprojekter med fokus på vand – regnvand, havvand og grundvand. Klimatilpasningsprojekter har det fælles formål at beskytte allerede eksisterende eller planlagte kommende byggede/anlagte værdier. Det vil sige, de er som udgangspunkt reaktioner på ændringer i vejrforhold, som kræver fysiske ændringer i det byggede miljø.

Sanne Slot Hansen:

Når vi arbejder i det byggede miljø – i vores fælles offentlige rum, så påvirker det mange menneskers hverdag og muligheder for anvendelsen. Derfor er det en vigtig opgave, at omdannelserne hér ikke kun laves så de tilgodeser vandhåndtering, men at løsningerne tænkes helhedsorienteret, så de passer til stedet og områdets behov – og giver værdi for brugerne, og særligt de som skal bidrage til at betale.

Hvilke udfordringer og muligheder ser I som de vigtigste inden for vand og klimatilpasning lige nu?

Jakob Sandell Sørensen:

Når vi arbejder med regnvand, sker det ofte på offentligt ejede arealer – det vil sige arealer som er ’fælleseje’ og derfor projekter som finansieres af fællesskabet via skatter eller afgifter. Når der er tale om havvand er situationen anderledes. Her opereres der også på privat grund, og som regel med mange flere grundejere/interessenter i projekterne.

Det betyder, at diskussionerne om hvad der kan/skal gøres for at imødekomme fremtidige klimaforandringer bliver væsentligt mere komplicerede, når der er tale om sikring mod havvandsstigninger. Forståelsen og formidlingen af hvilken risiko, der skal håndteres for at imødekomme klimaforandringerne, er enormt vigtig. Særligt når regningen i langt højere grad skal fordeles mellem private grundejere, som det er tilfældet i kystzonen. Det kræver, at der gås i dialog med borgerne.

Jakob Sandell Sørensen, landskabsarkitekter og associeret partnere, Schønherr.

Sanne Slot Hansen:

Det er længe siden, at der har været en stor stormflod, og derfor er forståelsen for, at der er en risiko for oversvømmelser med omfattende skader til følge, og at det derfor er en god idé at kystbeskytte, ikke altid til stede.

Det kan være en udfordring at forklare, hvorfor det er nødvendigt at starte et større projekt op nu, når de lokale aldrig oplevet større skader. Diskussionerne bliver yderligere komplicerede af, at der jo gerne skal tænkes langsigtet i adaptive løsninger og i tidsperspektiver, som er ud over borgernes egen levetid og/eller boliglånets løbetid.

For eksempel kan det være meget vanskeligt at få en fornuftig dialog med borgerne om, hvad der skal ske om 30 eller 50 år, og om eventuelle områder, hvor det ikke kan ”betale sig” at klimasikre – hvor det objektivt set vil være mest fornuftigt at indtænke tilbagetrækningsstrategier. 

Herudover er der meget stor forskel på hvornår i processen man er i dialog med borgerne.

Det er ikke så svært at opnå opbakning omkring visioner og løsninger, der giver merværdi. De store udfordringer opstår, når projektet konkretiseres og der eksempelvis laves løsninger, der berører privates matrikler, ændrer anvendelse eller udsigt, og ikke mindst når der skal aftales bidragsfordeling.

Hvordan kan vi gentænke vores vanlige processer og metoder, så vi accelererer klimatilpasningen?

Jakob Sandell Sørensen:

For at kunne skabe langtidsholdbare løsninger, er det nødvendigt at arbejde sammen over skel og i mange tilfælde også kommunegrænser – og det er hverken lovgivning eller traditionel projektudviklingspraksis gearet til i dag. Der er derfor behov for nye og tværfaglige måder at samarbejde på, ny og/eller ændret lovgivning, alternative finansieringsformer/-muligheder, samt nye værktøjer til at kunne føre en demokratisk dialog med interessenter om denne type projekter.

Sanne Slot Hansen:

Så længe som projekterne er organiseret og finansieret som nu, er det nok ”farligt” at speede processer op.

Når borgerne skal inddrages, skal man forlige sig med at det tager sin tid. Der skal være rum for at forståelsen for risiko og udfordringer kan modnes – og tid til at løsningerne kan tænkes helhedsorienteret.

Og så kan vi med fordel, i vores arbejde med projekterne, indtænke nye dialogværktøjer og formidlingsformer, der understøtter de afgørende samtaler om risikoforståelse, sikringsløsninger, merværdiskabelse, økonomi og konkret designudvikling.

Sanne Slot Hansen, landskabsarkitekter og associeret partnere, Schønherr

Hvilke klimatilpasningsprojekter synes I er spændende?

Jakob Sandell Sørensen:

De bedste løsninger er de, som giver mere end de tager – løsninger som arbejder med naturens kræfter og dynamikker, fremfor at prøve at modstå disse. Derfor er vi særligt interesserede i og inspireret af naturbaserede tilpasningsprincipper, der udover beskyttelse også skaber ny natur, nye rekreative muligheder eller værdier for fællesskabet, og samtidig beskytter de værdier, vi i fællesskab kan enes om, er umistelige.

Hvad taler I om på Build for Water?

Sanne Slot Hansen:

Vi deler vores erfaringer fra forskellige igangværende projekter – og viser eksempler på måder at involvere borgerne i projektudviklingen og påvirkning af det konkrete design i kystsikringen.

Kort sagt: Hvordan man kan arbejde helhedsorienteret med kystudvikling og inddragelse af borgere.

Vil du høre mere om helhedsorienteret kystudvikling fra Schønherr?

Vær med på konferencen Build for Water og hør om spændende kystsikringsprojekter, regnvandsløsninger, helhedsorienterede naturbaserede projekter og utilsigtede problematikker. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Byggeriets businesscase må ikke smadre vores og andre livsformers rammer for liv