Livskvalitet for mennesker

Livskvalitet for mennesker, mursejlere og mange flere

At designe for et multispecies-miljø

Vi er nu nået til et punkt i udviklingen af vores samfund, vores huse, byer og fællesskaber, hvor vi ikke længere kan tale om livskvalitet for bare én art. Det er ikke længere en gyldig tanke at se mennesket og vores livskvalitet som noget uafhængigt og løsrevet fra det sammenvævede tæppe af liv, vi er udviklet med over millioner af år.

Af Rasmus Vincentz, ejer, Habitats

Eller sagt på en anden måde; det gamle slogan fra Jan Gehl om ’Livet Mellem Husene’ er stadig stærkt og kan være en god rettesnor for byudvikling, men vi er bare nødt til at forstå ’livet’ meget bredere end bare mennesker. Så lad os se på, hvad det vil sige at tænke arkitektur og byplanlægning, som om hele det komplekse liv og sammenspil af et væld af arter faktisk betyder noget.

Livskvalitet er forbundet med ‘artsdiversitet’

For nyligt udkom resultaterne fra et tysk studie, der er det første, som på tværs af hele Europa ser på sammenhængene mellem naturens rigdom (biodiversitet) og livskvalitet (Methorst et al 2020). Der blev målt på mere end 26.000 borgere i EU, og resultaterne var overraskende og temmelig skarpe.

Det viser sig nemlig at borgerne i undersøgelsen ser deres tilfredshed eller livskvalitet, som lige så forbundet med ‘artsdiversitet’, nærmere bestemt diversiteten af fuglesang/fugle, som deres økonomiske indkomst. Endda i så overraskende stor grad, at studiet hævder, at fuglediversiteten er direkte sammenlignelig og på højde med glæden ved en betragtelig lønstigning.

Selv om det rejser en del metodiske spørgsmål, er det rimeligt at antage, at en by med masser af liv, i al sin mangfoldighed, kan være god for menneskers livskvalitet. Så vi kan altså godt med det samme beslutte os for at arbejde og designe for mere biodiversitet i byggeri og by. Det bliver lynhurtigt til livskvalitet for mange mennesker og arter.

Udover at artsdiversitet direkte kan give os mennesker højere livskvalitet, findes også mange andre gode grunde til at skabe plads til biodiversitet. Det kan være moralske, æstetiske og et stykke vej økonomiske. Men det er måske i virkeligheden ikke så vigtigt præcis hvilke grunde, der motiverer os, når bare vi sørger for at give plads til et væld af liv. 

Hvad vil det så sige at indrette byer og boliger til flere arter end mennesker?

Lad os tage udgangspunkt i en dejlig art som mursejleren (Apus apus). Den helt specielle fugl, der indfinder sig hos os i Danmark i foråret og bliver til engang i sensommeren. Mursejlerne laver nogle helt specielle lyde, som vi nok er mange, der forbinder med lyden af sommer, og som, når vi lægger mærke til det, skaber stor glæde.

Mens mursejleren er her, opholder den sig store dele af tiden i luften, hvor den også fanger sin føde og materialer til rede. Den er oprindeligt udviklet til at bygge rede på klipper, men den har fundet ud af at drage nytte af tage og tårne mv. for eksempel her i Danmark. Så historien om mursejleren er faktisk en lidt usædvanlig historie om, at det, vi mennesker render rundt og laver, har skabt levested for en ny art, vi ellers ikke ville have på disse kanter (bortset fra Bornholm).

Men alt er desværre ikke godt, for bestanden af mursejlere i Danmark er på vej ned. Det er uklart hvor meget, men betragteligt. Det hænger sandsynligvis sammen med at deres redemuligheder blokeres, og deres fødegrundlag af insekter mindskes. Så hvis vi derfor ville indrette byer og bygninger til at holde fast i den glæde det er at have en så imponerende og dejlig medbeboer som mursejleren, er der altså en opgave foran os.

Vi skal sikre optimale livsvilkår for mursejleren

Opgaven består i at sikre visse redepladser på husene, under tage eller i kasser, samt i at sikre fødegrundlag. Der skal være bladlus, myg, fluer, biller, edderkopper og myrer nok til at mursejlere fortsat kan opfostre deres unger på vores breddegrader. Det kræver, at vi gør plads til udfoldelser af disse hele og komplekse fødekæder, hvor for eksempel døde træer efterlades, så næste generation af eremitlarver kan forsyne sig, og at insektgifte holdes langt væk fra byens grønne områder. Derudover er et væld af blomster også godt, hvilket jo samtidig også kan give en hel del til menneskers livskvalitet.

For at sikre optimale livsvilkår for mursejleren kræver det yderligere, at vi tør kaste os ud i større tværfaglige samarbejder i det moderne byggeri. På den måde kan vi oparbejde en bevidsthed om vigtigheden i at bevare de eksisterende redepladser, genetablere redepladser, hvor der tidligere har været det, og skabt nye, som en helt naturlig og integreret del af nye bæredygtige byggerier.

Målet er at vi får både gode huse, flere blomster, en livlig bestand af mursejlere og et væld af andre arter. Det kræver god tænkning og godt håndværk.

Ingen er i mål før alle er det

Men historien om mursejleren slutter bare ikke der. For mursejleren er kun i Danmark 4-5 måneder om året. Resten af tiden er den i Afrika, herunder syd for Sahara, Cameroun, Congo, DR Congo og Gabon, og i mindre grad i det nordlige Indien og på den arabiske halvø.

Så med et blik på mursejleren og en interesse i at skabe gode vilkår for den i vores samfund og byer bliver vi altså meget hurtigt forbundet med ellers fjerne dele af verden. Som vi har lært så tydeligt under corona-pandemien, betyder det meget for vores liv og hverdag hvad der sker helt andre steder på kloden.

En indsats for livlige mursejlere i danske byer og for mange andre migrerende fugle i Danmark bliver altså pludselig en anledning til at interessere os for naturen og livskvaliteten, for mange andre arter og mennesker på vidt forskellige steder. På den måde viser en indsats for en enkelt fugl os på samme tid et af de bærende principper i FN’s Verdensmål, nemlig at ingen er i mål før alle er det.

Så ligesom det er forældet med en tilgang, der kun ser på mennesket isoleret, og alene optimerer livskvaliteten for vores egen art, er det også tid til at efterlade den tilgang til byudvikling, der ser isoleret på udviklingen i ’min by’.  

Med mursejleren og det såkaldte ’multispecies’ perspektiv kan vi altså få en enkel ide om naturens indvikling i vores liv og vores byer. Vi kan også finde en rettesnor, der passer til globale miljøproblemer i en kompleks verden. At skabe huse og byer med det perspektiv er bestemt ikke let. Men det er vigtigt, og det kan faktisk være rigtig stimulerende at stille sig som opgave, og på alle måder glædeligt, når det lykkes.

Flere artikler
De 4 bygningskonstruktør-studerende bag GreCo Union nu sessions for studerende på KEA byg, for at bidrage til viden om bæredygtigt byggeri.
Gør vores uddannelser grønnere