ETA Danmark

Fremtidens materialer til det bæredygtige byggeri er til eksamen

Bygherrer og rådgivere sidder ofte i et dilemma. Mange vil gerne bygge bæredygtigt men tøver, fordi de nye, innovative byggematerialer ofte er uafprøvede og mangler solid dokumentation for deres egenskaber. ETA-Danmark har en løsning.

Akustikmåtter fremstillet af ålegræs og fliser, der dyrkes frem af bakterier og næringsstof­fer, som tilsammen danner biocement, tilsat genanvendt granit. Der dukker løbende nye, biobaserede byggematerialer op på markedet. Mange arkitekter og ingeniører vil gerne integrere materialer­ne i byggeprojekter med en grøn profil. De mangler blot håndfast dokumentation for materialernes funktion, kvalitet og levetid.

Netop det er, hvad ETA-Danmark leverer. Virksom­heden er et uvildigt organ, som udsteder frivillige god­kendelser af byggevarer. Det er bl.a. MK-godkendelse og TGA, som dokumenterer, at produkter må anvendes i overensstemmelse med bygningsreglementet, samt den europæiske tekniske vurdering ETA, som er vejen til CE-mærkning af byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard (hEN).

Materialer til eksamen

CE-mærket er indført for at sikre den fri bevægelighed af byggevarer over grænserne i EU. Mærket betyder også, at materialerne skal testes ud fra de samme EU-teststandarder. Resultatet, som kommunikeres i produktets DoP (Declaration of Performance), vil derfor kunne sammenlignes umiddelbart. Mens 80% af alle byggevarer solgt i EU er velkendte og omfattet af harmoniserede standarder, så er de sidste 20% uden for det standardiserede område. Producenter i den kategori kan via en ETA (European Technical Assessment) få dokumenteret egenskaberne for deres produkter og dermed skabe sig en bedre position på markedet. ETA’er er særlig relevante for innovative materialer, der er forholdsvis nye på markedet. »Vi tager byggematerialerne op til eksamen og undersøger, om de lever op til de egenskaber, producenterne angiver. Og vi verificerer, at byggematerialerne bliver testet med metoder bygget på kendte EU-standarder,« forklarer markedschef i ETA-Danmark, Peter Glob Frandsen. Det har ETA-Danmark f.eks. gjort for de toførnævnte producenter af akustikmåtter og fliser.

Ikke bæredygtighed men funktion

– Vi undersøger ikke, hvor ’grønt’ et byggemateriale er, understreger Peter Glob Frandsen.

– Vi undersøger derimod funktion, kvalitet og levetid, baseret på anerkendte testmetoder. Men netop de egen­skaber er faktisk også vigtige parametre når man taler om bæredygtighed, da højere kvalitet og større holdbarhed giver længere levetid og dermed lavere miljøbelastning. For producenterne er det vigtigt at kunne dokumentere deres byggemateriales levetid, ligesom det er vigtigt for arkitekter, ingeniører og bygherrer at vælge materialer, der indfrier deres ambitioner inden for bæredygtighed.

Nye bestemmelser sætter krav til CO2

Interessen for området er stigende, bl.a. fordi byg­ningsreglementet i januar 2023 introducerede to nye bestemmelser (§ 297-298), der pålægger nybygge­ri over 1.000 m² en CO2-ækvivalent pr. m² på maks. 12 kg årligt. Dertil kommer etableringen af en frivillig CO2-klasse på 8 kg CO2-ækvivalent pr. m² pr. år. Klima-påvirkningen opgøres for en betragtningsperiode på 50 år fra byggeriets færdigmelding. Netop disse be­stemmelser sætter spot på levetiden af en byggevare. Det har nemlig stor betydning for bygningens CO2- aftryk, om byggevaren skal skiftes en eller fem gange i løbet af betragtningsperioden.

De nye bestemmelser blev offentliggjort sammen med en levetidstabel udarbejdet af BUILD samt et hierarki for validitet og pålidelighed af datakilder, der alternativt kan anvendes som dokumentation af byggevarens levetid. Niveau 1 i dette hierarki er BUILD levetidstabellen, og på niveau 2 finder man bl.a. ETA’erne og de nationale god­kendelser VA, MK og TGA, der alle er baseret på kendte og anerkendte prøvningsmetoder.

Træ og genanvendelse

Pia Ohrt Thomsen, seniorkonsulent i ETA-Danmark, frem­hæver træ som et særlig interessant byggemateriale, når det handler om bæredygtighed. Her dokumenterer hun og hendes kolleger bl.a. holdbarheden af specialdesig­nede beslag til træbyggeri, fordi det at kunne adskille byggeriet uden at ødelægge materialerne, har betyd­ning for graden af genanvendelse fremover. Desuden arbejder man med at udvikle metoder til at bestemme egenskaber i genbrugt byggemateriale.

– Når man skiller en gammel træbygning ad, kan man f.eks. ikke være sikker på, hvilken styrke konstruktions-træet har. Vi deltager i et DTU-ledet projekt kaldet Struc­turalReuse, som har til formål at udvikle ikke destruktive testmetoder af genbrugte byggevarer til bærende kon­struktioner af stål, træ og beton, forklarer hun.

Genbrug af huldæk

ETA-Danmark er også med i et nyt projekt, som under­søger mulighederne for genbrug af huldæk. Projektet er forankret hos Teknologisk Institut og går bl.a. ud på at kortlægge konkrete metoder til dokumentation af betonstyrke og armeringsegenskaber.

– Vi ser os selv som et videns- og kompetencecenter, der kan hjælpe branchen med at finde veldokumenterede løsninger. Som udgangspunkt skal en genbrugt bygge­vare performe på lige fod med en ny. Bygningsregle-mentet giver ingen rabat til kvaliteten af genanvendte byggematerialer. De skal opfylde de samme krav som nye. Det er den eksamen, vi udfører, og derigennem hjæl­per vi producenterne med at frembringe den nødvendige dokumentation, som kan understøtte deres markeds-føring af byggevarer til det bæredygtige byggeri, slut­ter Pia Ohrt Thomsen.

Fakta om ETA-Danmark

ETA-Danmark er et uvildigt godkendelsesorgan, der udsteder ETA’er, som er grundlaget for at CE-mærke innovative byggevarer ikke omfattet af en harmoniseret standard, samt ETV’er som dokumentation for innovative miljøteknologier.

Herudover udsteder ETA-Danmark nationale TGA- og MK-godkendelser for materialer og konstruktioner og VA-godkendelser for vand-og afløbsmateriels mekaniske/fysiske egen­skaber. ETA-Danmark vurderer desuden, om byggevarerne opfylder kravene i det danske bygningsreglement og andet relevant, alment teknisk fælleseje.

Læs mere om ETA-Danmarks godkendelser og mærkningsordninger samt om byggevarer til det bæredygtige byggeri her.

Flere artikler
Altiflex artikel
Det dyreste blev alligevel det billigste for NCC