Christian om energirenoveringer i den almene sektor

Stil skarpt på de bygninger der allerede eksisterer

På konferencen Bæredygtig Transformation den 4. & 5. oktober kan du glæde dig til et spændende indlæg med Christian Niepoort, der er CEO i Sustain. På konferencen deler Christian ud af deres erfaringer med energirenoveringer i den almene sektor. Med knap 600.000 boliger i hele landet rummer den almene sektor et kæmpe klimapotentiale. Det kan du høre meget mere om på konferencen.

I denne artikel kan du læse et spændende interview med Christian.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation og renovering til dagligt?

Sustain er en rådgivningsvirksomhed, der er specialiseret i at klimaoptimere ejendomme og i at udvikle den infrastruktur, der er nødvendig for at realisere klimamålene. Til dagligt arbejder vi med grøn transformation og energirenovering gennem rådgivning, projektering, finansiering og udførelse af grønne projekter i hele Danmark, særligt for kommuner, den almene boligsektor samt for private og institutionelle investorer og porteføljeejere. Sustain administrerer en grøn fond på 300 millioner kr. målrettet energirenovering af ejendomme for pensionsselskabet PKA. Her hjælper vi PKA med at investere i grønne, energiforbedrende projekter ved at bidrage med supplerende finansiering til energirenovering i både støttede og ustøttede byggesager.

I Sustain arbejder vi med en 360° tilgang til grønne projekter: Vi er idealister, drevet af at skabe konkret klimahandling, der giver CO₂-reduktion og økonomiske besparelser fra dag ét. Det betyder, at vi altid går den ekstra meter for at danne de bedste rammer for vores kunders grønne projekter – så vi sammen skaber værdi på den lange bane. Vi udvikler ideer og projekter i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, så vi sammen skaber flest resultater. Vi arbejder systematisk og effektivt efter gennemtestede procedurer, der baseres på et solidt datagrundlag. Vores metodiske tilgang er udviklet på baggrund af et stort antal screeninger af alt fra udlejningsejendomme og kontorer til boligforeninger og zoologiske haver. Vi er eksperter i at rådgive kommuner, den almene boligsektor, private og institutionelle porteføljeejere. Sustain er en teknologineutral virksomhed. Vi sammensætter vores løsninger ud fra de individuelle behov, der viser sig i vores projekter og tilbyder derfor altid skræddersyede ydelser med de produkter, som passer bedst. Vores tilgang er baseret på analyser og trykprøvninger af producenternes datablade, da det er helt essentielt, at produkterne i praksis kan leve op til vores beregninger og den garanti, vi stiller i udsigt. 

Et af vores hovedmål er at ændre praksis på markedet for energirenoveringer. Med vores finansieringsmodel ESCO 2.0 tager vi et langsigtet ansvar for, at besparelserne betales hjem. Vi vurderer derfor altid, om et projekt er rentabelt og stiller ofte garanti for, at besparelserne kan hentes hjem. Energieffektivisering dækker over flere forskellige tiltag inden for det byggede miljø. Derfor er det helt centralt at anskue projekter som en helhed og at lade alle parametre gælde i den samlede betragtning. Vores tilgang bygger altid på en helhedsvurdering af projektet og de samlede besparelsespotentialer. Vi vurderer, om projektet hænger økonomisk sammen samt om det kan leve op til individuelle behov og ønsker.

Hvilken rolle ser du at allerede eksisterende bygninger kan spille i forhold til at møde fremtidens byggebehov kontra nybyggeri?

I Danmark kan vi fjerne 6-8% af vores CO2-udslip ved at investere pensionsmidler i at energirenovere den eksisterende danske ejendomsmasse. Dette er en af de mest rentable veje mod en grønnere fremtid, samtidig med at energirenovering blandt andet øger kvaliteten af vores boligmiljøer, skaber overskud og tryghed i boligøkonomien samt giver et sundere indeklima. Fx er den almene boligsektor en vigtig del af denne transformation: Der er et stort behov for at sætte skub i den grønne omstilling i sektoren og i fællesskab sikre, at der gennemføres flere energirenoveringer. Dels vil energirenoveringerne udgøre et helt centralt element i en ambitiøs grøn omstilling af den almene sektor, og dels vil effektiviseringerne medvirke til en mere afdæmpet stigning i den samlede boligudgift, hvilket vil bidrage positivt til bekæmpelsen af energifattigdom. 

Meget nybyggeri er allerede underlagt høje standarder for energieffektivitet og bæredygtigt materialevalg. Men en stor del af opgaven i den grønne omstilling ligger i at stille skarpt på de boliger og bygninger, der allerede eksisterer og som er præget af høj energiineffektivitet og renoveringsefterslæb. Det er noget, som en stor del af vores europaparlamentarikere har fokus på i deres daglige arbejde i Bruxelles, netop at få lavet energieffektivitetsstandarder for vores eksisterende bygninger. 

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier?

Energirenoveringer er tit præget af kompleksitet, både i forbindelse med finansiering og proces, men også i forhold til incitamenter for at ville energirenoveringer fra beboernes side. Udover at energirenoveringer selvfølgelig skal udføres efter højeste standarder i proces og udførelse, er det vigtigt at være særlig opmærksom på faktorer som garanti, overblik og positive erfaringer.

Garanti er en af de bedste måder at skabe handling på: Garanteres energibesparelserne, sikres boligafdelingen eller erhvervskunden en økonomisk langsigtet gevinst, der skaber tryghed og sikkerhed for, at de samlede bolig- og driftsudgifter ikke stiger. Økonomisk gevinst og finansiel sikkerhed fører til, at energirenoveringsprojekter i højere grad bliver vedtaget og realiseret.   

Samtidig ser vi også, at overblik skaber handling: Energirenoveringer er komplekse, fordi både projekt og proces indvirker på fx beboernes økonomi, hjem og udearealer (i byggeperioden), samt kan have store ressourcetræk på drifts- og administrationspersonalet. Derfor er der i den grønne omstilling af fx den almene boligsektor brug for en klar defineret proces og et klart resultat, for at boligafdelingerne finder incitament til at udvide en i forvejen kompleks renoveringsproces med energioptimering. Dette er noget, vi arbejder intensivt på at udvikle i øjeblikket.

Herudover er det alfa-omega for den grønne omstilling i de byggede miljøer, at vi samler og formidler vores positive erfaringer: Centrale aktører og fagfolk skal samle deres erfaringer inden for proces, metode og samarbejdsformat til en best practice-model for, hvordan man via en simpel finansieringsstruktur og skarp rådgivning indlejrer energioptimering, fx i den almene boligsektor, herunder i helhedsrenoveringer og ustøttede projekter. Dette er ligeledes en af vores kernesager, som vi arbejder intensivt på og som vi kan løfte sløret for inden for det næste år.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt transformation/renovering de næste 10 år?

Udover det store potentiale – og vigtigheden – i at energirenovere den almene boligsektor, ligger der et enormt potentiale i at energirenovere industri- og erhvervsejendomme i hele landet. Kigger man på potentialet i de danske tagflader, er der i hvert fald plads nok til udrulningen af en hurtig og teknisk pålidelig solenergiindsats i stor skala. En stor undersøgelse af tagfladernes potentiale udformet af Brian Vad Mathiesen og hans hold fra Aalborg Universitet estimerede i 2017, at det ville være muligt at producere næsten 50 TWh om året via solceller monteret på tage. Alene på tagflader, der er større end 500m2 estimerede forskerne, at der ville kunne produceres 20TWh årligt, hvilket der også påpeges i rapporten ”Sol over Danmark”, udgivet af TEKNIQ, Dansk Solcelleforening og IDA i 2022. Grundet de store arealmæssigt store tagflader ligger potentialerne særligt i landbrugsbygninger, industribygninger, lagerbygninger, museer, hospitaler og sportshaller. Ifølge undersøgelsen ville man skulle bruge 120 millioner m2 til formålet for at opnå en kapacitet på 10GW. Ser man alene på lager-, logistik- og industri- bygninger, rummer de over 100 millioner m2. Og hertil kommer, at denne slags ejendomme typisk ligger i områder, hvor det ville være oplagt at dele strømmen mellem flere virksomheder samt at kanalisere strømmen ud til husstande, hvor fx fjernvarmen ikke kan nå ud. For vi kigger ind i et højere elforbrug i de områder, hvor varmepumpen bliver fremtidens varmekilde, så her kan vi opnå en synergi, hvor det øgede strømforbrug til varmepumperne kan dækkes af lokal strømproduktion. Arealerne er med andre ord til stede og potentialet ligger lige for hånden.

Kan du nævne et par transformations- ellers renoveringsprojekter, som du synes er særligt inspirerende?

Et af vores helt store flagskibsprojekter var at hjælpe Boligforeningen FOB Kalundborg med at sætte skub i den grønne omstilling af almene boliger i samarbejde med PKA og Danmarks Grønne Investeringsfond.

FOB Kalundborg indgik aftale om mere end at fordoble energibesparelserne i forbindelse med en større helhedsrenovering støttet af Landsbyggefonden. Det samlede projekt medførte således besparelser på både varme, el og vand, hvilket resulterer i en årlig CO2-gevinst på ca. 600 tons.

Finansieringen til de ekstra grønne tiltag kom fra SustainSolutions – PKA’s grønne energifond og Danmarks Grønne Investeringsfond. Der var tale om en merinvestering på ca. DKK 26 mio. i tillæg til det oprindelige projekt støttet af Landsbyggefonden, hvor knap 400 boliger blev renoveret til en værdi af cirka DKK 300 mio.

Merinvesteringen betød bl.a., at der kom ekstra midler til at udskifte de tekniske installationer, såsom cirkulationspumper, til nye og energivenlige modeller, ligesom flere af installationerne blev efterisoleret. Der blev samtidig installeret intelligent styring, der bidrager til at nedbringe energiforbruget. Merinvesteringen banede også vejen for, at ejendommenes nye vinduer blev mere energivenlige, og at facader, ydervægge samt gavle blev isoleret optimalt.

Casen fra Kalundborg er ikke kun et eksempel på et ekstremt vellykket energirenoveringsprojekt, der forløb i tæt samspil med boligorganisationen, Landsbyggefonden og mange andre aktører. Projektet er også et tydeligt eksempel på, hvordan man opnår virkelig høje CO2-gevinster og impact ved at tillægge en merinvestering, der bliver betalt tilbage gennem tiltagenes besparelser. 

Vil du gerne høre mere om energirenoveringer i den almene sektor?

Vær med på konferencen Bæredygtig Transformation, der løber af stablen den 4. & 5. oktober og hør mere fra Christian, når han deler ud af sine erfaringer med energirenoveringer i den almene sektor. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Tredobling af svanemærket byggeri på tre år
Tredobling af svanemærket byggeri på tre år