Cirkulær Økonomi i byggesektoren – genanvendelse af beton

26. september 2016
26. september 2016 Anne

Genanvendelse af beton er velkendt og udbredt. Men, kvaliteten af genanvendelsen skal løftes.

Af Erik Krogh Lauritzen, Lauritzen Advising, og Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

Genanvendelse af beton er aktuel

Genanvendelse af beton har fået ny og stigende opmærksomhed. I Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 ønskes mere kvalitet i genanvendelsen af beton, end det sker i dag. En række undersøgelser af muligheder og barrierer for genanvendelse af beton er sat i gang. Flere projekter har fået tilskud til teknologisk udvikling med offentlig støtte, fx MUDP projekt Genanvendelse knust beton og tegl i nye betonkonstruktioner og CLEAN projekt Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald via udbud

I Københavns Kommune er der planlagt en række store udviklingsprojekter med nedrivningsarbejder, som forventes at bringe store mængder af genanvendelige ressourcer på markedet. Der kan fx nævnes nedrivning af Amager Forbrændingsanlæg, udvikling af Grøntorvet i Valby (se foto), udvikling af Postterminalen, forsatte nedrivningsarbejder på Bispebjerg Hospital, Carlsberg Byen og Nordhavn samt, ombygning af Amagerværket m.fl. Vi taler groft skønnet om et genanvendelsespotentiale af størrelsesorden flere hundrede tusinder tons beton og tegl i årene 2016 – 2025. I samme periode har København behov for store mængder råstoffer, ikke blot til de omtalte udviklingsprojekter, men også til den generelle udbygning af byens infrastruktur og bebyggelse herunder sygehuse, klimaanlæg, metro, letbane m.v. Også på landsplan ser vi i fremtiden konkrete behov for at håndtere store mængder beton fra de store byggeprojekter. Det gælder fx udskiftning af Storstrømsbroen, Femernforbindelsen, nye jernbaner m.v.

Building Green 2016 og Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) har derfor fundet det vigtigt, at der gøres opmærksom på indsatsen for en bedre og højere kvalitativ genanvendelse af nedknust beton. PÅ VIP møde d. 2. november kl. 11.45 – 13.15 inviterer vi til en spændende session med præsentation af cirkulær økonomi i byggesektoren med fokus på god og effektiv udnyttelse af nedrivningsbeton som ressource, hvor et velfungerende marked er en forudsætning. Miljøstyrelsen vil give et bud på vejen frem for cirkulær økonomi i byggesektoren, og hollandske erfaringer fra udvikling af forretningsmodel og produktion af beton med tilslag af nedknust beton vil blive fremlagt. Sessionen afsluttes med en paneldebat med deltagelse af repræsentanter for udviklere og brugere af genanvendt beton, bygherrer og betonindustrien.

Gode erfaringer med genanvendelse af beton

Siden starten af genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i 1980erne har der været behov for nedknust asfalt, tegl og beton i ubunden form til bærelag til veje, befæstelser, fyld m.v. Genbrugsstabil har været en efterspurgt vare, og det har sjældent været noget problem at afsætte rent nedknust beton. Men genanvendelse af nedknust beton som tilslag til produktion af ny beton har aldrig været efterspurgt i betonindustrien i Danmark.

Med bygning af de tre huse i Horsens, Odense og København med ca. 80% genanvendte materialer som demonstrationsprojekter i begyndelsen af 1990erne, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 10 1996, har det vist sig teknisk og praktisk muligt at anvende nedknust beton til produktion af ny beton. Hidtil har markedet imidlertid fundet det mest fordelagtigt at bruge det nedknuste beton i ubundne bærelag til veje og befæstelser.

Som det fremgår af Miljøstyrelsens Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton, Miljøprojekt nr. 1667, 2015, giver betonproducenterne udtryk for en vis skepsis for anvendelse af nedknust beton som tilslag til ny beton. Der nævnes praktiske barrierer i selve produktionen og usikkerhed med hensyn til tilførsel af de rette mængde til rette tidspunkt i konkrete projekter. Dertil kommer en risiko for at materialerne ikke er rene.

Vi vurderer, at de fleste barriere kan overvindes ved en målrettet og kreativ indsats suppleret med nytænkning og samarbejde mellem bygherrer, nedrivere, projekterende og betonproducenter. De væsentligste barrierer for optimal genanvendelse af nedknust beton fra bygninger og anlægskonstruktioner er mangel på viden om de mange forskellige muligheder for genanvendelse af beton og manglende tillid til kvaliteten og renheden af de genanvendte produkter.

Incitamenter til genanvendelse af nedknust beton

Bæredygtighed handler om økonomi, mennesker og miljø. Her taler vi primært om økonomi og miljø. Det er dog en væsentlig forudsætning, at menneskers sundhed er sikret ved udsortering af skadelige stoffer og materialer inden genanvendelse.

Det økonomiske incitament vægter højt. Genanvendelse af nedknust beton vil blive økonomisk attraktivt, når den økonomiske fordel overskygger usikkerhed og risici. Målet med genanvendelse af nedknust beton som tilslag til ny beton er at opnå en lavere pris for levering af tilslagsmaterialer inklusiv transportomkostninger sammenlignet med prisen for levering af naturlige materialer. Samtidig spares dyre stenfraktioner fra indvinding af naturlige råstoffer. Det afgørende spørgsmål er, som bekendt, hvilket alternativ for genanvendelsen af beton er mest lønsomt – genanvendelse af beton i bunden form eller ubunden form?. Besvarelse af dette spørgsmål kan ikke generaliseres. Det afhænger helt af de aktuelle omstændigheder, herunder lokalitet, tilgængelighed af råstoffer, kvalitet af beton fra nedrivning og aktuelt behov for ressourcer til nye byggerier og anlæg m.v.

Den økonomiske og miljømæssige gevinst i genanvendelse af beton er forbundet med mulighederne for lokal genanvendelse og hermed reduktion af omkostninger, energiforbrug og CO2 til transport og håndtering af materialer. Gevinsten afhænger af de aktuelle logistiske forhold og mulighederne for at ”matche” nye bygge- og anlægsprojekter med nedrivningsprojekter. Den ideelle løsning ligger i genanvendelse af beton fra en nedrivning til et nybyggeri på samme sted. Dette forudsætter rettidig omhu i planlægningen, god plads og muligheder for opstilling af knuseanlæg og midlertidig lagring af materialer.

Afsætning af de betydelige mængder nedknust beton fra de store nedrivningsprojekter i København kræver matching og markedsundersøgelse i god tid før udbud og start af de enkelte nedrivningsprojekter.

Genanvendelse af beton som substitution af naturlige materialer er en af de størst udfordringer med hensyn til implementering af cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren. Det er vigtigt at alle parter: bygherrer, rådgivere, entreprenører og myndigheder er opmærksomme på de mange forskellige muligheder i hierarkiet for genbrug/ genanvendelse af beton, som vist i figuren, og, at de har forudsætningerne for at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger.

Derfor giver det rigtig god mening at deltage i en nærmere dialog på Building Green 2016 om øget kvalitet i genanvendelsen af beton.

, , ,