COPENHAGEN & AARHUS TEAM

Ditte Rosenquist
Head of Sustainability
dr@buildinggreen.eu
+45 6024 9352

Helene Henriksen
Head of Commercial
hh@buildinggreen.eu
+45 4195 1424

Henriette Engel
Sales & Relation Manager
he@buildinggreen.eu
+45 2211 7015

Isabella Frandsen
Sales & Event Coordinator
if@buildinggreen.eu
+45 2230 4406

kontakt-dk

HAMBURG & MUNICH TEAM

Helene Henriksen
Head of Commercial
hh@buildinggreen.eu
+45 4195 1424

Agnes Kulesch
Sales Consultant
ak@buildinggreen.eu
+49 (0)32 211 078 784
+45 4084 1144

Isabella Frandsen
Sales & Event Coordinator
if@buildinggreen.eu
+45 2230 4406

kontakt-de