COPENHAGEN & AARHUS TEAM

Ditte Rosenquist
Project Manager
dr@buildinggreen.eu
+45 6024 9352

Anne Iversen
Graphics & Exhibition Manager
ai@buildinggreen.eu
+45 6024 9374

Sarah Elhauge
Head of Business Development
se@buildinggreen.eu
+45 4195 1407

Mie Christoffersen
Digital Marketing & Communications Manager
mc@buildinggreen.eu
+45 2490 3857

Isabella Frandsen
Sales & Event Coordinator
if@buildinggreen.eu
+45 2230 4406

Emmilie Joy Hansen
Communication & Project Assistant
eh@buildinggreen.eu
+45 3525 3545

kontakt-dk

HAMBURG & MUNICH TEAM

Helene Henriksen
Senior Project Manager
hh@buildinggreen.eu
+45 4195 1424

Mie Christoffersen
Digital Marketing & Communications Manager
mc@insightevents.dk
+45 2490 3857

Agnes Kulesch
Sales Consultant
ak@buildinggreen.eu
+49 (0)32 211 078 784
+45 4084 1144

Anne Iversen
Exhibition & Event Manager
ai@buildinggreen.eu
+45 6024 9374

Emmilie Joy Hansen
Communication & Project Assistant
eh@buildinggreen.eu
+45 3525 3545

kontakt-de